Video bài tập

Bài tập nền tảng, dành cho học viên mới bắt đầu (buổi 1 và buổi 2)

Bài khởi động Chào mặt trời (6 vòng) (HLV sẽ nhắc học viên thời điểm có thể tự tập tại nhà)

Bài tập thở Kalapabhati và thở Anuloma Viloma (HLV sẽ nhắc học viên thời điểm có thể tự tập tại nhà)