Bạn có biết một ngày mới bắt đầu lúc 11h đêm?

Sự thật là đối với cơ thể, một ngày mới bắt đầu trước nửa đêm tận 60 phút đấy các bạn. Bởi vì từ 11h đêm gan đã bắt đầu tiến hành nhiệm vụ bài độc cho cơ thể, và gan chỉ có thể thực hiện hiệu quả nếu bạn đã ngủ say trước thời gian này.

Continue reading “Bạn có biết một ngày mới bắt đầu lúc 11h đêm?”